ข่าว ข่าวตะวันออกกลาง ข่าวโลกอิสลาม

ภารกิจประธานรัฐสภาฯไทย และคณะ ณ ซาอุดีอาระเบีย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศาสนา อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บินอับดุลอาซีส อัลซาอุด ในประเทศไทย และการเชิญผู้แทนกระทรวงกิจการศาสนาฯ เยือนประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาฯ ย้ำถึงบทบาทของซาอุดีอาระเบียในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของทุกชาติโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงของหลักศาสนาอิสลาม

เอื้อเฟื้อภาพและข่าว

Royal Thai Embassy, Riyadh