สร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หลังที่ 3

30 เมษายน 2567

เวลา 13.45 น.

ผศ. มัสลัน มาหะมะ กล่าวว่า เงินจำนวนดังกล่าว เป็นการระดมสงเคราะห์จากพี่น้องทั่วประเทศ โดยเริ่มจากซื้อที่ดินขนาด 5 x 20 ม. ราคา 70,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และได้ก่อสร้างบ้านบนที่ดินดังกล่าวด้วยงบประมาณที่พี่น้องทยอยให้ความช่วยเหลือตามโอกาสต่าง ๆ จนกระทั่งแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และจัดพิธีมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

#การงานที่ประเสริฐสุดคือสร้างรอยยิ้มให้ผู้คน

#คนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่สร้างประโยชน์แก่คนอื่น

#เราไม่เคยลืมพี่น้องใกล้บ้าน

#เราส่งความช่วยเหลือแก่พี่น้องไกลบ้าน

#เพราะพี่น้องเราต้องการมากกว่าดุอา

#เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน


โดยทีมข่าว Theustaz.com

มฟน. จัดละหมาดขอฝนอธิการบดีเรียกร้องมุสลิมีนหมั่นขออิสติฆฟาร์

28 เมษายน 2567 

เวลา 09.00 น.

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมกับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยจัดพิธีละหมาดขอฝน นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา กล่าวคุตบะฮ์ ชี้สาเหตุของการเกิดฝนแล้งเนื่องจากบาปและการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์

จึงขอให้ทุกคน หันกลับไปสู่อัลลอฮ์ด้วยการขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่ศรัทธาและยำเกรง เพราะด้วยความศรัทธาและยำเกรงเท่านั้น ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูความโปรดปรานของอัลลอฮ์

Cerdit : รูปจาก เพจ เช่ากล้องโปร ยะลา

https://www.facebook.com/FTUtv/videos/6873483132753108

โดยประมาณเวลา 14.00 ฝนได้ตกลงมา ทำให้บริเวณฟมน.โดยรอบฉุ่มฉ่ำ อัลฮัมดูลิลลาฮฺ

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ประเทศไทย

ในนามคณะทำงาน Theustaz.com

ขอแสดงความยินดี

ในโอกาสที่ นายอรุณ (มูฮัมมัดญะลาลุดดีน บินฮูเซ็น) บุญชม

ได้รับเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง

จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

وفقه الله لما يحب ويرضى


ประวัติของ อาจารย์ อรุณ บุญชม

มัธยมศึกษาตอนต้น (เอ๊ยะอุดาดีย์) โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ และมิฟตาฮุ้ลลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานะวีย์) จาก มะอฮัดซานะวีย์ มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบี้ยปริญญาตรี สาขาอัล-หะดีษและอิสลามศึกษา (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยอิสลาม มะดีนะฮ์ ประเทศชาอุดีอาระเบียปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เป็นศิษย์ของอัลมัรฮูม อาจารย์ประเสริฐ มะหะหมัด อดีตจุฬาราชมนตรี, ครูเด้ะมูฮัมมัด กอดีรีย์ บางมะเขือ, ครูสมหวัง

และมัด, ครูอับคุลเราะห์มาน เยนา, ครูอาลี บินซาลามัต, ครูอับคุรเราะฮีม และมัด, ครูอับดุลวาฮับ ไทยเจริญ, ครูจี๊ ผ่องเผือกและเคยเดินทางไปศึกษายังปอเนาะสัมหลา (บาบออิสมาอีล) และปอเนาะบารมิง บาบอแม และโตะเยาะห์ลี จังหวัดปัตตานี

– ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

– ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

– อาจารย์สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โรงเรียนมิฟตาอุ้ลอลูมิดดีนียะฮ์ กรุงเทพมหานคร

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิด เอ็ม.เอฟ.ซี อิสลามมิกฟันต์

– ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ธนาคารออมสิน

– ประธานคณะกรรมการเมืองไทยซะรีอะฮ์ (ตะกาฟุล)

– ประธานที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)�ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)�รองประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลับเกริก วิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ�เป็นนักวิชาการสายกลางที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสังคมมุสลิมไทย และมีลักษณะการทำงานแบบประนีประนอมให้เกียรติผู้ร่วมงาน�เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ทั้งด้านการสอน การบรรยาย การเขียนตำรา บทความและเอกสารทาง วิชาการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ องค์กร และสถาบันต่าง ๆเป็นผู้มีความเชียวชาญเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและการธนาคารในระบบอิสลามเป็นผู้มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แปลและเรียบเรียงหนังสือวิชาการศาสนา ได้แก่

– หนังสือฮะดิษซอเฮียะย์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม

– หนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมิสลาม) 7 เล่ม

– หนังสืออัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

– อัลอะกออิต อัลอิสลามียะฮ์ ของชัยยิดซาบิก

– ฟะรีดะตุ้ลฟะรออิต ของเชคอะฮ์มัด อัลฟะตอนีย์

– หนังสือมะตัน มัจรูมียะฮ์ ของอิบนุอายุรรูม

– หนังสือมะตัน อัลบัยกูนียะฮ์ ของ อุมัร อิบนุมุฮัมมัด�อัลบัยกูนีย์

– หนังสือตัยชีร อัลมุศเฏาะละฮ์ ของ ดร.มะห์มูด�อัตเตาะฮาน

– หนังสือคลังสุขภาวะมุสลิมไทย

– หนังสือคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์ของกรมการศาสนา กระทรวง�วัฒนธรรม�หนังสือระเบียบการจัดการองค์กรกิจการฮัจญ์ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

– หนังสือฮะดีษศอเฮียะฮ์บุคอรี อัลญามิย์ อัศศอเฮียะฮ์ 2 เล่ม

– หนังสือฮะดีษศอเฮียะฮ์มุสลิม ฮาฟิช ชะก็ยุดดีน อับดุลอะซึม�อัลมุนซีรีย์ เล่ม 1

– หนังสือ 25 ศาสดาในศาสนาอิสลาม

– หนังสือฮัจญ์มับรูร�หนังสือมุตฏอละยุ้ลฮะดีษ

– หนังสืออัลยัยกูนียะฮ์ วิชามุศฏอละยุ้ลฮะดีษหนังสือคำวิงวอน


Golden time เวลาทองที่ Gaza รอคอย

ประมวลภาพงาน ” เวลาทองที่ กาซ่า รอคอย “

.

วันนี้ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ภาพแห่งความประทับใจกับงาน ” เวลาทองที่ กาซ่า รอคอย ” เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนจากทั่วสารทิศ ไม่ต่ำกว่า 900 คน หลังไหลมารวมพลังแสดงจุดยืนเคียงข้างชาวปาเลสไตน์

ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี

.

ขอขอบคุณทางไวท์แชนแนลที่ได้จัดอีเว้นท์ดีๆ แบบนี้ขึ้นมา และหวังอย่างยิ่งว่า พี่น้องปาเลสไตน์จะได้รับแรงดูอาอฺ กำลังใจจากพี่น้องทุกท่าน


ขอบคุณ ภาพและข่าว : White news

FTUConvo18 [EP.1]

#FTUConvo18

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีประสาทปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ฟาฏอนี ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

(3 กันยายน 2566) ที่ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธี และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยนักวิชาการมุสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมพัฒนาอิสลามศึกษาและการศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาแล้ว 25 ปี มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆมาแล้วจำนวนมากกว่า 40 ประเทศ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในมิติต่างๆ ซึ่งความสำเร็จในวันนี้มาจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน และรัฐบาล ทั้งในและต่างประเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ความสามารถด้านต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยชี้แนะร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย

เครดิต :  ข่าว ศอ.บต.


ทีมข่าว theustaz.com

ขอแสดงความยินดีแด่ศิษย์จากศูนย์อิสลามปางสา จบป.ตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

♥️ขอแสดงความยินดีที่ ศิษย์จากศูนย์ได้จบระดับป.ตรี  

    มาอยู่ตั้งแต่ ป.1 จากตัวเล็กๆไม่รู้อิสลาม มาวันนี้ จบอิสลามศึกษา

   📌ศูนย์อิสลามบ้านปางสา

ทำงานกะวะห์มา 30 กว่าปี ดะวะห์ จากเด็กดอยที่ไม่รู้จักอิสลาม จนสามารถใช้ชีวิตแบบอิสลาม 100%

    อินซาอัลลอฮ.ศูนย์จะทำงานดะวะห์พร้อมพี่น้อง เพื่อให้เด็กดอยมีโอกาส ได้เรียนและเป็นอิสลามที่ดี

#ทุกวันนี้ ทางศูนย์ทำหน้าที่ดะวะห์ แทนพี่น้องในจังหวัดเชียงราย ไปรับเด็กกำพร้า ยากจน มาดูแล จากดอยต่างๆ

#ขอบคุณพี่น้อง ที่ร่วมเดินทางมา 30 กว่าปี ที่ค่อยสนับสนุนการทำงานของเรา 

#พวกเราพร้อมทำงาน ดะวะห์ไปกับพี่น้องทุกๆท่าน

#เด็กในวันนั้น เป็นมุสลิมที่ดีในวันข้างหน้า

#ขอให้อัลลอฮ.ตอบแทน

เครดิต : ศูนย์อิสลามศึกษาบ้านปางสา -Muallaf pangsa

ความในใจ จาก บัณฑิต

ตอนนี้กล้าพูดได้เต็มปากว่า ” สำเร็จแล้ว “

เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัย แบกรับคำดูถูกมากมาย เป็นแรงกดดันที่มันหนักจนแทบอยากทิ้งตัวลง

ก่อนเข้ามหาลัยมีเพียงคนเดียวที่สนับสนุนให้เรียน คือ แม่ แม้ว่าตัวผมเองโกหกแม่ไปว่าไม่อยากเรียนด้วยฐานะเงินจากที่บ้านไม่มีให้ และเเรงกดดันที่หลายๆคนได้บอกมาว่าเรียนไปเพื่ออะไร

ในที่สุดก็ทนความอยากเรียนของตนเองไม่ไหว

ก็เลยลงมาเรียนพร้อมแบกรับแรงกดดันมากมาย ไม่มีใครสักคนที่คอยให้กำลังใจตลอดที่เรียน มีแค่แม่ ที่คอยสนับสนุนในครอบครัว

มีแต่คำดูถูกต่างๆนา เพราะห่วงว่าเรียนไปแล้วไม่มี ทางที่สามารถทำงานได้เพราะไม่มีบัตร ผมเลยได้แต่เก็บทุกๆถ้อยคำไว้กับตัว

จนกระทั่งในวันนี้ที่รับปริญญา เหล่าพี่ได้มาอวยพรและได้บอกว่า ” ดีใจและภูมิใจสุดๆ ที่สามารถทำตามฝันของตัวเองได้ ” พอได้อ่านเท่านั้นน้ำตาไหล สวมกอดแม่มันได้คายปมทั้งหมดที่ผ่านมา แตกแรกที่ทางบ้านไม่สามารถที่จะยอมรับได้ กับวันนี้ที่ภูมิใจใน ตัวผม ขอบคุณครับ ขอบคุณจริงๆ อยากบอกให้ครอบครัวและแม่ได้รู้ว่าผมรักมากที่สุด #อยากบอกพ่อให้ได้รู้ว่าปมสำเร็จแล้วนะครับถึงแม้วันนี้พ่อไม่อยู่แล้วก็ตาม

#ขอบคุณแม่ #ขอบคุณภรรยา #ขอบคุณคณะอาจารย์ทุกคน #ขอบคุณเพื่อนๆ #ขอบคุณทุกๆคนที่คอยสับสนุน #ขอบคุณตัวเองที่อดทนมาตลอด

วันนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอก Alhamdulillah

เครดิต : เฟสบุ๊ค Asan Mayer 


ทีมข่าว theustaz.com

โครงการสร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกัญชาแก่เยาวชนบ้านไอกูบู

โครงการสร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกัญชาแก่เยาวชนบ้านไอกูบู

เมื่อ 16 เมษายน 2566 กลุ่มเยาวชนเกลียดกัญชา จัดโครงการสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกัญชาแก่เยาวชนบ้านไอกูบู ณ อาคารตาดีกาอัรเราะห์มานียะฮ์ บ้านไอกูบู ม. 1 ต. สุไหงปาดี อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้พิษภัยและอันตรายของกัญชา รู้จักบริหารชีวิตช่วงวัยรุ่น โดยมี นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส เป็นวิทยากรให้ความรู้

#ขอบคุณหมอกิ๊ฟลัน

#ขอบคุณผู้ประสานงาน #และผู้สนับสนุน

#ขอบคุณผู้นำชุมชน

#ขอบคุณกลุ่มเยาวชนเกลียดกัญชา

เอื้อเฟื้อภาพ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066470355822&mibextid=LQQJ4d


โดย ทีมข่าว theustaz.com

มกุฎราชกุมาร-นายกซาอุฯเดินทางถึงไทย ร่วมประชุม เอเปค2565

(ค่ำวันที่ 17 พฤษจิกายน พ.ศ.2565 ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเสด็จเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน. 6) ดอนเมือง

..

การเสด็จฯ เยือนไทยดังกล่าวของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นครั้งแรกของการเยือนไทย โดยผู้นำซาอุฯ ในรอบ 32 ปี หลังมีการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีนี้

โดย มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีซาอุฯ เสด็จฯ เข้าร่วมการประชุมกับผู้นำเอเปค ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ และจะหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ ในการเสด็จฯ เยือนไทยทางการในช่วงดึกของวันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล

ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand

ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand
ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand
ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand

..

กำหนดการวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 22.00 น.   มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จฯ ถึงทำเนียบรัฐบาล

– นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ฉายพระรูปร่วมกับนายกรัฐมนตรี ณ บันไดโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

– ลงพระนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาล ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

(อนุญาตช่างภาพสำนักโฆษก ช่างภาพพูลต่างประเทศ ช่างภาพทางการซาอุดีฯ ช่างภาพช่อง 7/การแต่งกายช่างภาพชุดสูทสากล)

เวลา 22.15 น.   การหารือทวิภาคี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล             

เวลา 23.00 น.   นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จฯ ไปยังโถงกลางตึกสันติไมตรี เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ

เวลา 23.15 น.   งานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 00.15 น.   นายกรัฐมนตรี ส่งเสด็จ มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ จุดเทียบรถยนต์พระที่นั่ง ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


ทีมข่าว Theustaz

ร่วมยินดี รองฯพาตีเมาะ สะดียามู สตรีมุสลิมคนแรก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯปัตตานี

.

15 พ.ย.2565 จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและโยกย้ายข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย รวม 37 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 26 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 11 ตำแหน่ง ตามที่เสนอข่าวไปนั้น

.

ล่าสุดชาวเน็ตจำนวนมาก ได้แสดงความยินดีกับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมี “ผู้ว่าฯหญิงมุสลิมคนแรก”

.

สำหรับนางพาตีเมาะ สะดียามู เกิดเมื่อ 19 พ.ย. 2508 เป็นคนบ้านปีซัด หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมตอนต้น-ตอนปลายที่ ร.ร.วัดลำใหม่ และ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา ตามลำดับ ก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา และ ร.ร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

.

เข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) ก่อนจะต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขา การจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เคยดำรงตำแหน่ง ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. (สป.มท.) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

.

นางพาตีเมาะ ถือเป็นสตรีมุสลิมที่มีบทบาทในพื้นที่ ซึ่งทุกภาคส่วนยอมรับและต่างชื่นชมในการทำงาน

.


ขอบคุณข่าว จาก SOUTH : White news

ทีมข่าว Theustaz

เราไม่ทิ้งกัน

นายซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ได้เขียนในไลน์ส่วนตัวว่า เมื่อบ่ายวันศุกร์ ที่​ 14 ตุลาคม​ 2565​ เวลา​ 13:30 น.​ ณ​ สนามบินหาดใหญ่ และ สนามบินสุวรรณภูมิ​ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ได้ออกเดินทางไป​ จ.อุดรธานี​ เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ที่​ จ.หนองบัวลำภู​ และในการเดินทางครั้งนี้ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสัญจรในภาคอีสานพร้อมกันด้วย

เด็กที่เสียชีวิต 26 รายส่วนใหญ่ถูกฟันที่หัวและตามลำตัว ส่วนที่เหลือเป็นผู้ใหญ่ ถูกกระสุนและถูกรถชนและเหยียบ

“คนไทยทุกคน​ ทุกภูมิภาค​ ล้วนเป็นพี่น้องกัน​ ยามสุขเราก็ดีใจด้วยกัน

ยามทุกข์เราเสียใจอย่างสุดซึ้ง เราไม่ทิ้งกัน” พร้อมนี้ ได้มอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียรายละ 10,000 บาททั้ง 46 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท นายซอลาฮุดดีนกล่าวทิ้งท้าย


Credit : ซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ