ข่าว ข่าวในประเทศ

ขอแสดงความยินดีจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ประเทศไทย

ในนามคณะทำงาน Theustaz.com

ขอแสดงความยินดี

ในโอกาสที่ นายอรุณ (มูฮัมมัดญะลาลุดดีน บินฮูเซ็น) บุญชม

ได้รับเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง

จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

وفقه الله لما يحب ويرضى


ประวัติของ อาจารย์ อรุณ บุญชม

มัธยมศึกษาตอนต้น (เอ๊ยะอุดาดีย์) โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ และมิฟตาฮุ้ลลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานะวีย์) จาก มะอฮัดซานะวีย์ มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบี้ยปริญญาตรี สาขาอัล-หะดีษและอิสลามศึกษา (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยอิสลาม มะดีนะฮ์ ประเทศชาอุดีอาระเบียปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เป็นศิษย์ของอัลมัรฮูม อาจารย์ประเสริฐ มะหะหมัด อดีตจุฬาราชมนตรี, ครูเด้ะมูฮัมมัด กอดีรีย์ บางมะเขือ, ครูสมหวัง

และมัด, ครูอับคุลเราะห์มาน เยนา, ครูอาลี บินซาลามัต, ครูอับคุรเราะฮีม และมัด, ครูอับดุลวาฮับ ไทยเจริญ, ครูจี๊ ผ่องเผือกและเคยเดินทางไปศึกษายังปอเนาะสัมหลา (บาบออิสมาอีล) และปอเนาะบารมิง บาบอแม และโตะเยาะห์ลี จังหวัดปัตตานี

– ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

– ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

– อาจารย์สอนวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โรงเรียนมิฟตาอุ้ลอลูมิดดีนียะฮ์ กรุงเทพมหานคร

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิด เอ็ม.เอฟ.ซี อิสลามมิกฟันต์

– ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ธนาคารออมสิน

– ประธานคณะกรรมการเมืองไทยซะรีอะฮ์ (ตะกาฟุล)

– ประธานที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)�ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)�รองประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลับเกริก วิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ�เป็นนักวิชาการสายกลางที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสังคมมุสลิมไทย และมีลักษณะการทำงานแบบประนีประนอมให้เกียรติผู้ร่วมงาน�เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ทั้งด้านการสอน การบรรยาย การเขียนตำรา บทความและเอกสารทาง วิชาการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ องค์กร และสถาบันต่าง ๆเป็นผู้มีความเชียวชาญเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและการธนาคารในระบบอิสลามเป็นผู้มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แปลและเรียบเรียงหนังสือวิชาการศาสนา ได้แก่

– หนังสือฮะดิษซอเฮียะย์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม

– หนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมิสลาม) 7 เล่ม

– หนังสืออัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

– อัลอะกออิต อัลอิสลามียะฮ์ ของชัยยิดซาบิก

– ฟะรีดะตุ้ลฟะรออิต ของเชคอะฮ์มัด อัลฟะตอนีย์

– หนังสือมะตัน มัจรูมียะฮ์ ของอิบนุอายุรรูม

– หนังสือมะตัน อัลบัยกูนียะฮ์ ของ อุมัร อิบนุมุฮัมมัด�อัลบัยกูนีย์

– หนังสือตัยชีร อัลมุศเฏาะละฮ์ ของ ดร.มะห์มูด�อัตเตาะฮาน

– หนังสือคลังสุขภาวะมุสลิมไทย

– หนังสือคู่มือประกอบพิธีฮัจญ์ของกรมการศาสนา กระทรวง�วัฒนธรรม�หนังสือระเบียบการจัดการองค์กรกิจการฮัจญ์ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

– หนังสือฮะดีษศอเฮียะฮ์บุคอรี อัลญามิย์ อัศศอเฮียะฮ์ 2 เล่ม

– หนังสือฮะดีษศอเฮียะฮ์มุสลิม ฮาฟิช ชะก็ยุดดีน อับดุลอะซึม�อัลมุนซีรีย์ เล่ม 1

– หนังสือ 25 ศาสดาในศาสนาอิสลาม

– หนังสือฮัจญ์มับรูร�หนังสือมุตฏอละยุ้ลฮะดีษ

– หนังสืออัลยัยกูนียะฮ์ วิชามุศฏอละยุ้ลฮะดีษหนังสือคำวิงวอน