ข่าว ข่าวในประเทศ

FTUConvo18 [EP.1]

#FTUConvo18

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีประสาทปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ฟาฏอนี ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

(3 กันยายน 2566) ที่ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธี และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยนักวิชาการมุสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมพัฒนาอิสลามศึกษาและการศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาแล้ว 25 ปี มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆมาแล้วจำนวนมากกว่า 40 ประเทศ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในมิติต่างๆ ซึ่งความสำเร็จในวันนี้มาจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน และรัฐบาล ทั้งในและต่างประเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ความสามารถด้านต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยชี้แนะร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย

เครดิต :  ข่าว ศอ.บต.


ทีมข่าว theustaz.com