ตะกอนความคิด บทความ

แผนทำลายอารยธรรม ที่ผู้ทำลายอาจเป็น “เรา”

ชาวจีนในอดีต ได้สร้างกำแพงเมืองจีน ซึ่งถือเป็นปราการฝีมือมนุษย์ที่กลายเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางเพื่อป้องกันการรุกรานจากอริราชศัตรู แต่หลังเวลาผ่านไปร้อยปี จีนโดนบุกโจมตีจากกำแพงหมื่นลี้นี้อย่างน้อย 3 ครั้ง 

ศัตรูไม่มีทางบุกฝ่ากำแพงอันแข็งแกร่งได้ แต่พวกเขาใช้วิธีติดสินบนยามรักษาการณ์ เป็นใบเบิกทาง

พวกเขาสร้างกำแพงได้ แต่ลืมสร้างมนุษย์ที่จะมาปกป้องกำแพง

ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา

กล่าวกันว่า หากต้องการทำลายอารยธรรมชนชาติใด ให้ปฏิบัติ 3 ประการนี้

1. ทำลายสถาบันครอบครัว

2. ทำลายสถาบันการศึกษา

3. ทำลายแบบอย่างหรือสัญลักษณ์ความภาคภูมิใจ

มาตรการทำลายสถาบันครอบครัวที่มีผลมากที่สุดคือทำลายบทบาทของแม่ และให้แม่ทุกคน มีความละอายที่ถูกเรียกว่า “แม่บ้าน”

มาตรการทำลายสถาบันการศึกษาคือลดบทบาทของความเป็นครู และให้ครูเป็นอาชีพไร้เกียรติแม้กระทั่งในสายตาของลูกศิษย์ก็ตาม

มาตรการทำลายแบบอย่างหรือสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยการทำลายเกียรติภูมิของผู้รู้ โจมตีใส่ไคล้ผู้นำทุกวงการ ทั้งด้านศาสนา การเมือง นักคิด นักฟื้นฟู  นักเผยแผ่และอื่น ๆ ให้เป็นบุคคลล้มละลายทางประวัติศาสตร์ จนกระทั่งพวกเขาเป็นประชาชาติที่ไร้ต้นแบบและขาดแคลนผู้นำทางจิตวิญญาณที่แท้จริง พร้อม ๆ กับสร้างผู้นำจอมปลอมเป็นการทดแทน

หากสังคมไร้ “มารดาผู้ห่วงใย” “คุณครูผู้เมตตา” และ “แบบอย่างที่ดี” แล้วใครเล่าจะคอยอบรมสั่งสอนลูกหลานของเรา

เรียบเรียงจาก

كتاب قراءة المستقبل

الدكتور مصطفى محمود


โดย Mazlan Muhammad