คลิปวีดีโอ วีดีโอ

กระแสอิสลาโมโฟเบียในประเทศไทย เราจะรับมืออย่างไร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ และ หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ เป็นอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรการสร้างสันติภาพ (Peacebuilding) ของมหาวิทยาลัยพายัพ